Přátelé,

připomínáme, že schůze začíná 12.9.2015 v 8:30 v jídelně Scolarest, a vchod je z ulice Veleslavínovy!

Připomínáme, abyste důvěrníkům předali žádosti o dotace, výkaz z Hradišťka a podklady pro statistický výkaz.

 

Vše ke stažení: http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. (Podpora včelařství - žádost včelaře), formulář Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2015.

Informace od Českomoravské společnosti chovatelů tj. hlášení počtu včelstev - vše naleznete zde: http://www.vcelarstvi.cz/clanky-podpora-vcelarstvi-v-roce-2015-hlaseni-poctu-vcelstev.html

 

Upozorňujeme na povinnost léčit včelstva dle nařízení Státní veterinární správy.

Dokumenty ke stažení:

Nařízení SVS

Průvodní dopis

Vážení přátelé,

 

rádi bychom Vás pozvali na Včelařský den na výstavě Natura Viva, který pořádá Český svaz včelařů ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem a organizátory výstavy v pátek 22. května od 9 do 16 hodin ve výstavní hale A v přízemí.

 

Pozvánka je ke stažení ZDE

 

Výbor ZO svolává výroční členskou schůzi ZO Lysá nad Labem na sobotu 14. 3. 2015, a to na 9:00 do salónku restaurace „ U BÍLÉ LABUTĚ“.

Letošní rok je volební, máte tedy jedinečnou možnost vyjádřit se nejen k výboru ZO, OO, ale navrhnout nová řešení, popřípadě nové členy výboru ZO a kandidáty okresní konference. Prosím Vás tedy o hojnou účast na této schůzi.

Program schůze bude následující:

1) Zahájení Seznámení se schopností usnášet se

2) Schválení programu

3) Zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV, o. s., za uplynulé volební období

4) Zpráva kontrolní a revizní komise ZO ČSV, o. s., za uplynulé volební období

5) Stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období Návrh předkládá RV. Členská schůze by měla oba dokumenty projednat a zaujmout k nim stanovisko. Buď podporující, nebo s připomínkami, které budou konkrétně formulovány. Souhrnné stanovisko pak předá OO ČSV, která je zahrne do přípravy okresní konference.

6) Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV, o. s., na rok 2015

7) Diskuse k předneseným zprávám

8) Volba orgánů ZO ČSV, o. s. V tomto bodě výroční členská schůze nejprve stanoví počet členů výboru a KRK (kontrolní a revizní komise), poté zvolí členy výboru, členy KRK (nebo revizora).

9) Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV, o. s., návrh kandidátů do okresních orgánů (okresní výbor, předsednictvo, OKRK)

10) Volba místních důvěrníků

11) Přijetí nových členů

12) Usnesení

13) Závěr

 

Na X. sjezdu ČSV v prosinci tohoto roku budou projednány připomínky organizačních složek svazu k navrhovaným změnám stanov ČSV. V pokynech pro pořádání Výročních členských schůzí je zahrnut i bod zpracování připomínek stanov jednotlivými ZO a zaslání skrze OO na republikový výbor. Na základě této skutečnosti na tomto odkazu naleznete návrh stanov ČSV a prosím Vás o zaslání připomínek k navrhovaným změnám na moji emailovou adresu. Připomínky budou následně projednány na výroční členské schůzi.

Po výroční členské schůzi bude následovat schůze nově zvoleného výboru, která zvolí funkcionáře výboru.

S pozdravem L. Opluštil – jednatel ZO