Milé včelařky, milí včelaři,

zdravím Vás v novém roce a přeji Vám, aby to pro Vás byl dobrý rok.

 

Dle ohlasů se Vám loňské setkání líbilo, proto si dovoluji Vás znovu pozvat do restaurace ke Králi Václavovi v Lysé nad Labem k přátelskému posezení a popovídání.

Sejdeme se 1.2.2018 (čtvrtek) od 18h. Po vstupu do restaurace se vydejte dveřmi vlevo (vinárna), rezervace je na jména Zachariášová. Prosím o zprávu, budete-li chtít přijít, kvůli upřesnění počtu míst. Děkuji.

 

Tuto schůzku můžete využít i pro odevzdání měli - jak důvěrníci, tak jednotliví členové - je potřeba dát svému důvěrníkovi vědět, že měl přinesete přímo sem. 

Konečný termín pro odevzdání měli důvěrníkům je 2.2.2018 a  vyšetření je ze zákona povinné ! Při nedodání v termínu si musíte zajistit vyšetření sami.

 

S pozdravem,

za výbor ZO, Martina Zachariášová

 

Vážení přátelé,

je mou smutnou povinností Vám oznámit že zemřel dlouholetý funkcionář ZO Lysá nad Labem př. Josef Havelka.

Př. Havelka byl velmi aktivním včelařem a funkcionářem naši ZO. Jako neúnavnému propagátorovi nových včelařským postupů mu vděčíme za zavedení léčení aerosolem v naši organizaci. Př. Havelka pracoval celý život v lese v okolí Staré Lysé, díky jeho mnohaletým zkušenostem měl pro své včely jedny z nejlepších stanovišť.

Po úraze na okružní pile cca před deseti lety převzal jeho včely (i stanoviště) př. Bílý a př. Havelka se stáhl z aktivního včelařského i společenského života.

Přesto všechno byl, pro Ty jenž ho znali, velkou včelařskou osobností naší organizace.

 

Čest jeho památce!

Za výbor ZO Lysá nad Labem Ing. Libor Opluštil - jednatel

 

Smuteční oznámení př. Havelka

Zveřejněno: 25.05.2017

Dodržováním prevence se dá předejít problémům s otravami včel

 

V posledních týdnech registruje Státní veterinární správa (SVS) zvýšený počet hlášených podezření na otravu včelstev, kterých od počátku roku eviduje více než deset. Úřední veterinární lékaři každoročně řeší hromadné úhyny včelstev zejména v období květu řepky a s tím spojeným chemickým ošetřováním této plodiny. SVS upozorňuje, že vzniku podobných událostí lze předcházet tím, že včelaři i zemědělci dodržují platnou legislativu a pravidla prevence.

SVS v této oblasti dlouhodobě spolupracuje s dalším dozorovým orgánem – Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Má-li SVS pochybnosti o příčině úhynu včel, zajistí ve spolupráci s ÚKZÚZ odběr vzorků uhynulých včel a rostlin. Odběr je nutné provést do 72 hod od aplikace přípravků na ochranu rostlin a zajistit předání do laboratoře.  ÚKZÚZ a včelař jsou následně informováni o výsledku šetření SVS a výsledku analýzy vzorků. V případě potvrzení účinných látek ve vzorcích včel a porostu je dále na ÚKZÚZ, aby prokázal a případně sankcionoval ošetřovatele porostu.

Před aplikací přípravků označených jako nebezpečné pro včely mají pěstitelé ze zákona povinnost zjistit si u obecního úřadu informace o umístění stanovišť včelstev ve vzdálenosti alespoň 5 km.  Nejméně 48 hod před aplikací musí oznámit dotčeným včelařům a obecnímu úřadu svůj záměr. Přípravek může být aplikován na porost až po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne. Výše uvedené omezení se nevztahuje na přípravky, které při schválení ÚKZÚZ vyhodnotil pro včely jako bez rizika. Včelaři jsou povinni oznámit obci vždy do konce února umístění stanovišť včelstev a nové umístění, včetně kočovných, nejpozději do pěti dnů před jejich přemístěním.

Aby se předcházelo problémům s otravami a zjednodušilo prokazování jejich příčin, platí několik zásad, zejména:

·         Pravidelně kontrolovat stanoviště včel, zejména v období postřiku kvetoucích plodin.

·         Po zjištění úhynu včel neprodleně kontaktovat místně příslušnou Krajskou veterinární správu. Včas podané hlášení zvyšuje pravděpodobnost laboratorního průkazu účinných látek.

·         Dbát pokynů inspektorů SVS a ÚKZÚZ a spolupracovat s nimi.

·         Hlásit včas umístění kočovných stanovišť tak, jak stanoví příslušná legislativa, aby se zemědělci včas dozvěděli o dočasných stanovištích včel.

V loňském roce SVS řešila 22 případů hromadných úhynů včel. Ne všechny se však týkaly použití přípravků na ochranu rostlin. Jejich přítomnost byla laboratorně prokázána v osmi případech. Včelaři každoročně zpravidla nenahlásí všechna podezření na otravu. Řada chovatelů totiž nekontroluje svá stanoviště denně. Většina včelařů v ČR chová včely jako koníček a zpravidla má více času na kontrolu stanoviště jen o víkendech. Také proto má SVS zřízeny krizové telefonní linky, na které je možno volat i o víkendech. Telefonní čísla na krizové linky ve všech krajích jsou k dispozici na internetových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/krizove-linky/.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

 

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás, takto v předstihu, pozvala na zářijovou schůzi. Konat se bude ve Scholarestu v Lysé n/L. v sobotu dne 16.9.2017, od 8h (vstup z ulice Veleslavínova).

Po schůzi bude následovat další z přednášek na Vámi zvolené téma: "Včelí produkty a apiterapie", přednášet bude Mgr. Marian Solčanský, učitel včelařství http://vcelarstvi-solcansky.webnode.cz/ 

Plánovaný čas přednášky: 10-12h.

POZOR: přednáška byla pro nemoc lektora zrušena!!

Hlavní program schůze:dotace 1.D + podzimní přeléčení včelstev proti varroáze.

Všichni členové, kteří chtějí uplatnit nárok na dotaci 1.D (zazimovaná včelstva), odevzdají v termínu do 16.9.2017 svému důvěrníkovi tyto 3 dokumenty:

  1. vyplněnou žádost o dotaci 1.D - bez vyplněného čísla parcelního u stanoviště nelze žádat o dotaci !!
  2. registrační list z Hradišťka - přijde Vám v průběhu července 2x poštou - zkontrolujte, upravte počet včelstev k 1.9.2017 a podepište!!! Přesto, že to v dopise každoročně uvádí, do Hradištka to posílat sami zpět nemusíte, posíláme to za všechny hromadně a potřebujeme 1x kopii. Důležité pro kontrolu údajů v CIS !!
  3. statistika (kolik vyprodukováno medu, vosku, matek, atd.)

Formuláře 1 a 3 budou na stránkách svazu http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html  nebo ve Včelařství č. 8. Tyto 3 papíry odevzdejte svému důvěrníkovi, který překontroluje všechny náležitosti a na schůzi dne 16.9. odevzdá za celý svůj obvod a za všechny své členy již kompletní !!!

Prosím a žádám tedy důvěrníky o velkou pozornost a kontrolu všech 3. dokumentů a odevzdání do určeného data. Nenechávejte kontrolu a převzetí všech žádostí až na schůzi!! Na neodevzdané žádosti o dotace 1.D do 16.9.2017 nebude brán zřetel !!!

Členy, kteří se rozhodnou o dotaci nežádat, prosím, aby toto sdělili důvěrníkovi. Ušetříte všem následné pátrání. Předem děkuji všem za součinnost. Už je nás opravdu hodně a každá správně odevzdaná žádost s příslušenstvím je velká časová úspora pro zpracovatele žádostí v naší ZO.

Nejpozději na schůzi budou předána léčiva pro podzimní přeléčení včelstev proti varroáze (Varidol FUM, pásky). Důvěrníci, zapisujte prosím, pečlivě, kolik který člen přebírá léčiv, budu to potřebovat k vyúčtování. Děkuji.

Závěrečné zámecké medobraní se bude konat dne 15.7. od rána. V případě trvalejšího deště bude akce odložena na 16.7. Pomocné ruce vítány.

Martina Zachariášová

Vážení kolegové,

 

detaily k projektu na monitoring úspěšnosti zimování včelstev naleznete v příloženém dokumentu: COLOSS_Dopis_pro_vcelare_a_vcelarske_organizace.pdf